ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας

Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές
μπορούν να επιλέξουν αντί πτυχιακής εργασίας τέσσερα (4)
οποιαδήποτε μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής με
την προϋπόθεση ότι αυτά προσφέρονται στο εκάστοτε εξάμηνο.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
19-3-2019